Adatkezelési tájékoztató

a https://www.csodaszarvasprogram.hu oldalon regisztrált felhasználók részére

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő), mint a https://www.csodaszarvasprogram.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrált felhasználókat személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különösen figyelemmel volt az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

1. Az adatkezelő

Név: Oktatási Hivatal

Képviseli: mindenkori elnök (https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok)

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.

Tel.: +(36-1) 374-2100

E-mail: honlap@oh.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu

2. A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztráció érdekében megadandó adatok: felhasználónév, e-mail cím. A weblapon történő regisztráció során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) által biztosított pedagógusképzések igazolásainak kiállításához szükséges felhasználói adatok:

 • Név
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Telefonszám
 • Állandó lakcím
 • Tartózkodási hely
 • Állampolgárság
 • Nem magyar állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme, a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma
 • Oktatási azonosító szám
 • Székhelyintézmény, feladatellátási hely
 • Tanúsítvány / Igazolás sorszáma

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásainak és a projekt által biztosított pedagógusképzések igénybevétele lehetőségének biztosítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, melyet a felhasználó a webes felületen történő regisztrációval, annak során ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen - törli.

Az adatkezelő a projektdokumentáció részét képező személyes adatokat – ahogy a projekt egyéb dokumentumait is – az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38/A.§-a alapján az adatkezelési jogosultság és kötelezettség végső időpontjáig, 2027. december 31. napjáig őrzi meg.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg, az adatkezelő harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Adatkezelő a felhasználót kérésére tájékoztatja (hozzáférési jog) a kezelt személyes adatairól. A felhasználó kérheti az adatok helyesbítését, zárolását (az adatkezelés korlátozásához való jog) vagy törlését (az elfeledtetéshez való jog). Az adatkezelő a felhasználó kérését a legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 25 napon belül (indokolatlan késedelem nélkül) teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9.). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatvedelem@oh.gov.hu központi e-mail címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.