Adatkezelési tájékoztató

az https://www.csodaszarvasprogram.hu oldalon regisztrált felhasználók részére

Az Oktatási Hivatal, mint a https://www.csodaszarvasprogram.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrált felhasználókat személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő

Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.

Tel.: +(36-1) 374-2100

E-mail: honlap@oh.gov.hu

2. A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztráció érdekében megadandó adatok: felhasználónév, e-mail cím. A weblapon történő regisztráció során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásainak igénybevétele lehetőségének biztosítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján (2018. május 25. után az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) a felhasználó hozzájárulása, melyet a felhasználó a webes felületen történő regisztrációval, annak során ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen - törli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg, az adatkezelő harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Adatkezelő a felhasználót kérésére tájékoztatja (hozzáférési jog) a kezelt személyes adatairól. A felhasználó kérheti az adatok helyesbítését, zárolását (az adatkezelés korlátozásához való jog) vagy törlését (az elfeledtetéshez való jog). Az adatkezelő a felhasználó kérését a legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 25 napon belül (indokolatlan késedelem nélkül) teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A felhasználók jogait az Infotv. (2018. május 25. után az általános adatvédelmi rendelet) szabályozza, mely a http://njt.hu/ n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu ) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.